Wczesne wspomagania rozwoju dziecka

Poradnia CTS realizuje bezpłatną terapię dla dzieci w ramach wczesnego wspomagania rozwoju w wieku od urodzenia do rozpoczęcia nauki w szkole. Bezpłatna terapia obejmuje dzieci z deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością lub zagrożonych niepełnosprawnością, a także dzieci z zaburzonym rozwojem psychoruchowym, społecznym oraz dzieci z innymi problemami rozwojowymi. Pomoc obejmuje również ich rodziców i opiekunów.

Co to jest wczesne wspomaganie rozwoju?
Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka są to zintegrowane działania profilaktyczne, diagnostyczne, psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne, rehabilitacyjne i medyczne. Działania te mają na celu stymulowanie i rozwój psychoruchowy, społeczny i komunikacyjny dziecka. Mogą dotyczyć stymulacji sensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku. Działania te mają na celu również zapobieganie ewentualnym przyszłym niepowodzeniom dziecka w szkole.

Obejmują także pomoc i wsparcie udzielane rodzicom i rodzinie w celu nabycia umiejętności postępowania z dzieckiem, radzenia sobie w trudnych sytuacjach, wzmacniania więzi pomiędzy rodzicami, a dzieckiem.

Bardzo ważne jest, aby działania te zostały podjęte jak najwcześniej. 

Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię taką wydają publiczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii, rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Nasza Poradnia na podstawie takiej opinii, po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, obejmuje dziecko terapią.

Możliwość prowadzenia terapii w ramach wczesnego wspomagania rozwoju regulują ustawy:
Ustawa z dnia 7 września 1991 o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) art. 71b ust. 2a, 2b, 3, 3a.
Statut Poradni CTS - możliwość prowadzenia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka reguluje zapis w statucie.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 lutego 2009r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci (Dz. U. z 2009r. Nr 23, poz. 133).