Terapia dla osób z autyzmem

Po rozpoznaniu zaburzeń ze spektrum autyzmu należy jak najszybciej rozpocząć postępowanie terapeutyczne. Bez względu na poziom funkcjonowania dziecka, nawet jeśli jest to wysoki poziom funkcjonowania należy pamiętać, iż cechy autystyczne mogą zmieniać się w czasie i pojawiać w różnym natężeniu i różnych kombinacjach.
Wczesna terapia może przynieść znaczną poprawę funkcjonowania dziecka. 

 

W indywidualnej pracy z dzieckiem autystycznym wykorzystujemy między innymi elementy metody behawioralnej.

Przed przystąpieniem do indywidualnej terapii z dziećmi przeprowadzamy wnikliwą obserwację i diagnozę wszystkich zachowań i umiejętności dzieci. Opierając się o badanie testem E. Schoplera PEP-R oraz behawioralną analizę zachowań dla każdego dziecka opracowujemy indywidualne programy pracy w oparciu o elementy metody behawioralnej.

Podczas indywidualnej pracy bierzemy pod uwagę niepowtarzalność dziecka, jego zainteresowania, możliwości, ale też i ograniczenia. W programach tych niezwykle mocno podkreśla się znaczenie tkwiącej w dziecku potrzeby odnoszenia sukcesu, a przez to wzrostu motywacji dziecka do dalszej pracy.

Każdy rodzic zostaje zapoznany ze sposobem pracy nad zachowaniami niepożądanymi występującymi u dziecka, a które w znacznym stopniu zakłócają pracę edukacyjną. Ujednolicony system pracy rodziców z dzieckiem w domu rodzinnym oraz pracy terapeuty z dzieckiem zawsze daje pozytywne rezultaty.

Poprzez eliminowanie zachowań niepożądanych (autoagresja, krzyk, płacz, opór bierny, echolalia) jakie zawsze występują u dzieci z autyzmem lub  u dzieci z cechami autystycznymi, stałe kontrolowanie przez terapeutę sytuacji, w których zachowanie przebiega, wzmacnianie akceptowanego zachowania, przy użyciu znaczących dla dziecka wzmocnień tj. nagrody biologiczne-słodycze, nagrody społeczne-pochwała, zabawki interaktywne, można wyuczyć dzieci autystyczne takich umiejętności i wiadomości, aby w ramach swoich możliwości:

- mogły porozumieć się z otoczeniem w najpełniejszy sposób-werbalnie lub
  pozawerbalnie
- zdobyły maksymalną niezależność życiową w zakresie zaspokojenia podstawowych
  potrzeb
- mogły uczestniczyć w różnych formach życia społecznego i
  przedszkolnego/szkolnego
- zdobyły umiejętności w zakresie uspołecznienia i prostej samoobsługi

Zadania te są podstawowymi celami terapii indywidualnej z dzieckiem autystycznym. 

Jendocześnie obejmujemy wsparciem rodziców dzieci z autyzmem:

- wraz z rodzicem analizujemy postępy dziecka oraz ukierunkowujemy działania terapeutyczne w domu
- uczymy rodziców systematycznego wzmacniania (nagradzania) docelowych form zachowania przy użyciu znaczących dla dziecka wzmocnień (nauka budowania systemu motywacji dziecka)
- uczymy kontrolowania sytuacji, w których zachowanie przebiega; odpowiedniego wydawania poleceń, umiejętnego wprowadzania i wycofywania podpowiedzi (manualnych, wizualnych, werbalnych) 

Ponadto rodzice otrzymują również materiały do pracy z dzieckiem w domu i pod kierunkiem terapeuty mają szansę na bieżąco omawiać zachowania dziecka i szukać rozwiązania.