Diagnoza poziomu rozwoju dziecka

W celu oceny czy dziecko rozwija się prawidłowo-w zakresie poszczególnych sfer rozwoju oraz zachowania wykonujemy diagnozę poziomu rozwoju dziecka. 

Narzędzia diagnostyczne dostosowujemy do specyfiki problemów dziecka. Badamy dzieci wystandaryzowanym narzędziem do diagnozy poziomu rozwoju dziecka- testem KORP  pozwalającym  na ocenę rozwoju już od pierwszego miesiąca życia- ustalenie czy diagnozowane dziecko rozwija się harmonijnie oraz zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego. Test pozwala również na ocenę poziomu rozwoju dziecka z opóźnieniem psychomotorycznym, zaburzeniami rozwoju, opóźnionym rozwojem mowy, wadami genetycznymi, głębokim wcześniactwem itd. Narzędzie pozwala na ocenę następujących umiejętności:

- rozwoju ruchowego,
- motoryki precyzyjnej i lateralizacji,
- spostrzegania wzrokowego i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
- komunikowania się i mowy, 
- emocji i relacji społecznych,
- ­funkcji behawioralnych, 
- umiejętności przedszkolnych (dla dzieci w wieku od 3,0 do 6 r. ż.),
- umiejętności szkolnych (karty dla dzieci w wieku od 6,0 do 10 r. ż.).

Zachowanie i emocje oceniane są za pomocą Kwestionariusza KOZE (Karty oceny zachowania i emocji). Pozwala na wykrycie niepokojących objawów w zachowaniu i reakcjach emocjonalnych dziecka oraz sklasyfikowanie ich w określonych obszarach. Oceniane są niepokojące reakcje i zachowania w następujących obszarach:

·            sen;

·            wydalanie;

·            odżywianie;

·            samodzielność;

·            nawyki;

·            aktywność ruchowa i napęd;

·            poziom impulsywności, koncentracja i uwaga;

·            emocje;

·            relacje społeczne i zachowanie (wzorce behawioralne),

 

Do badania dzieci wykorzystujemy także Profil Psychoedukacyjny PEP-R Erica Schoplera przeznaczony dla dzieci od 6 miesiąca życia do 7 roku życia lub dla dzieci do 9 roku życia z deficytami rozwojowymi.

Pozwala on ocenić poziom funkcjonowania dziecka w normie wiekowej, z zaburznianmi rozwoju, z autyzmem czy z zaburzeniami w komunikacji.

Test ma na celu obiektywną i dokładną ocenę rozwoju dziecka w zakresie 7 sfer funkcjonowania:

- naśladownictwo
- percepcja
- motoryka mała
- motoryka duża
- koordynacja wzrokowo-ruchowa
- funkcje poznawcze
- komunikacja/mowa czynna

Ocenę tę konfrontuje się z normami i ustala aktualny poziom rozwoju dziecka w poszczególnych sferach oraz wynik ogólny.

Drugą ocenę dziecko otrzymuje w skali zachowań. Skala ta uwzględnia deficyty dziecka w 4 obszarach w tym:
- reakcje na bodźce
- reakcje emocjonalne
- zabawa i zainteresowanie przedmiotami
- deficyty mowy

W ramach diagnozy rodzic otrzymuje na piśmie wyniki badania:
- wykres poziomu rozwoju poszczczególnych sfer w odniesieniu do norm wiekowych z określeniem sfery najbliższego rozwoju dziecka
- zestaw wszystkich zadań, którym poddane zostało dziecko i poziomu ich wykonania (czy zadanie zostało zaliczone, obiecujące, czy nie zaliczone)
- szczegółowy opis wykonania poszczególnych zadań
- wnioski (mocne i słabsze strony dziecka), określenie poziomu deficytu dziecka w poszczególnych sferach rozwoju
- zalecenia do dalszej pracy z dzieckiem

Jak wygląda proces diagnostyczny? 

I WIZYTA - WYWIAD Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI 

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, tylko z rodzicami/opiekunami dziecka.
Jest to wywiad diagnostyczny, który przeprowadza osoba diagnozująca (psycholog lub pedagog). Zbiera on informacje dotyczące rozwoju i zachowania dziecka we wszystkich sferach, analizuje dokumentację dziecka.

Jak przygotować się na pierwszą wizytę

Należy przynieść ze sobą całą dostępną dokumentację dziecka: książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, opinie, orzeczenia.

Czas trwania 1 wizyty: 60-90 min.

II WIZYTA - WIZYTA Z DZIECKIEM (na tym etapie czasami niezbędne są II wizyty)

Badanie dziecka - dziecko wykonuje różne zadania ze wszystkich badanych sfer rozwoju. Odbywa się również obserwacja zachowania dziecka w sytuacjach swobodnych i zadaniowych. 

Czas trwania: 90-120 min. w zależności od wieku i  możliwości dziecka.

OSTATNIA WIZYTA - PRZEKAZANIE I OMÓWIENIE DIAGNOZY I ZALECEŃ

Jest to ostatnia wizyta i przychodzi na nią tylko rodzic/opiekun bez dziecka.

Podczas spotkania osoba diagnozująca przekazuje wyniki badań na piśmie, rozpoznanie i zalecenia do dalszej pracy i terapii. Jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości. Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.

Czas trwania: 60 min.

Czas oczekiwania na wyniki diagnozy i wydanie opinii wynosi maksymalnie 30 dni od ostatniego spotkania z dzieckiem (czyli od II lub III wizyty).

Dzieci, które uczęszczają na terapię w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mają wykonywaną diagnozę poziomu rozwoju co rok (bezpłatnie). Na podstawie wyników diagnozy zespół przygotowuje dla dziecka Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny.