Diagnoza FAS (Alkoholowego Zespołu Płodowego)

Co to jest FAS? 
Dzieci z FAS czyli Alkoholowym Zespołem Płodowym charakteryzują się nieprawidłowościami neurobehawioralnymi, zmianami w budowie ciała i organach wewnętrznych. Nieprawidłowości te występują u dzieci, których matki spożywały alkohol w czasie ciąży. 

Dzieci z FAS cierpią na różnorodne zaburzenia rozwojowe:
- deficyty wzrostu, wagi ciała, obwodu głowy,
- wady wrodzone narządów wewnętrznych, np. serca, płuc, nerek,
- uszkodzenie mózgu,   
- anomalie takie jak: deformacje budowy twarzy, kończyn, mięśni,
- zaburzone funkcjonowanie zmysłów,
- upośledzenie funkcji intelektualnych i społecznych.

Diagnoza FAS w naszej Poradni jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. W skład zespołu diagnozującego wchodzi lekarz-specjalista pediatra, instruktor programu FAStryga oraz psycholog lub pedagog. Diagnoza jest przeprowadzana na podstawie kryteriów diagnostycznych, na podstawie informacji z wywiadu, obserwacji swobodnej i kierowanej dziecka, badań psychometrycznych, informacji od osób pracujących z dzieckiem (wychowawców, terapeutów), nagrań, wyników dodatkowych badań.

 Jak wygląda proces diagnostyczny?

I WIZYTA - WYWIAD Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, tylko z rodzicami/opiekunami dziecka.

Jest to wywiad diagnostyczny, który przeprowadza psycholog. Zbiera on informacje dotyczące rozwoju i zachowania dziecka we wszystkich sferach, analizuje dokumentację dziecka, wypełnia formularz diagnostyczny.

Jak przygotować się na pierwszą wizytę
Należy przynieść ze sobą całą dostępną dokumentację dziecka: książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, orzeczenia.

Czas trwania 1 wizyty: 60 min.

II WIZYTA - WIZYTA Z DZIECKIEM

Druga wizyta jest to:

- konsultacja lekarska: wywiad, badanie dziecka, ocena cech dysmorficznych. Lekarz analizuje dokumentację medyczną, obserwuje zachowania dziecka i ocenia jego stan somatyczny. Decyduje o ewentualnym skierowaniu na dodatkowe, niezbędne badania specjalistyczne
- badanie psychologiczne lub pedagogiczne dziecka. Rodzaj badania jest uzależniony od analizy dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej dziecka i jego ewnetualnych problemów rozwojowych. 

Wizyta jest realizowana w ciągu jednego lub dwóch spotkań. 

Czas trwania: badanie lekarskie (30-50 min.), badanie psychologiczne lub pedagogiczne (1-3 godz.)

III WIZYTA - PRZEKAZANIE I OMÓWIENIE DIAGNOZY I ZALECEŃ

Jest to ostatnia wizyta i przychodzi na nią tylko rodzic/opiekun bez dziecka.

Podczas spotkania psycholog przekazuje wyniki badań, rozpoznanie i zalecenia do dalszej pracy i rehabilitacji. Przekazana zostaje rodzicom opracowana przez osoby badające pisemna opinia wraz z zaleceniami do pracy dla szkoły i rodziców/opiekunów. Jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości. Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.

Czas trwania: 60 min.

Jest możliwość odbycia wszystkich wizyt w jeden lub dwa dni (w przypadku odległego dojazdu, w sytuacji, gdy dzicko jest duże i bez problemu może poczekać w trakcie wywiadu z opiekunem). Należy to ustalić w czasie zapisywania dziecko na wizytę. 

Czas oczekiwania na wyniki diagnozy i wydanie opinii wynosi maksymalnie 30 dni od ostatniego spotkania z dzieckiem (czyli od II wizyty). O możliwości odebrania opinii rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie.