Diagnoza Całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu

Diagnoza Całościowych zaburzeń rozwoju ze spektrum autyzmu jest pierwszym i niezbędnym krokiem, pozwalającym na określenie charakteru zaburzeń ze spektrum autystycznego lub ich wykluczenie. W naszej Poradni jest to diagnoza zespołowa, wielospecjalistyczna. W skład zespołu diagnozującego wchodzi psycholog, oligofrenopedagog/neurologopeda, psychiatra. Diagnoza jest przeprowadzana na podstawie kryteriów diagnostycznych ICD-10, na podstawie informacji z wywiadu, obserwacji swobodnej i kierowanej dziecka, badań psychometrycznych, informacji od osób pracujących z dzieckiem (wychowawców, terapeutów), nagrań, wyników dodatkowych badań.

Jak wygląda proces diagnostyczny?  

I WIZYTA - WYWIAD Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, tylko z rodzicami/opiekunami dziecka.

Jest to wywiad diagnostyczny, który przeprowadza psycholog. Zbiera on informacje dotyczące rozwoju i zachowania dziecka we wszystkich sferach, analizuje dokumentację dziecka.

Jak przygotować się na pierwszą wizytę

1.Należy przynieść ze sobą całą dostępną dokumentację dziecka: książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, logopedyczną, orzeczenia.

2.Jeśli macie Państwo nagrany filmik (do 10-15 min) z niepokojącymi zachowaniami dziecka warto go ze sobą zabrać. 

Czas trwania 1 wizyty: 60-90 min.

II WIZYTA - WIZYTA Z DZIECKIEM

Druga wizyta jest ukierunkowana na obserwację swobodną i kierowaną dziecka pod kątem kryteriów diagnostycznych. W czasie spotkania specjalista (psycholog, pedagog specjalny i/lub neurologopeda) obserwuje spontaniczną aktywność dziecka, interakcje społeczne, komunikowanie się, sposób bawienia się, sprawność ruchową, a także przeprowadza próby dotyczące funkcjonowania poznawczego. Przebiega ona w czasie wspólnej aktywności/zabawy. Obserwuje się również zachowania dziecka w sytuacjach zadaniowych, w czasie rozmowy z dzieckiem (jeśli jest taka możliwość), analizuje wytwory jego prac.

Obserwacja jest przeprowadzana w ciągu jednej wizyty lub podzielona na 2 krótsze wizyty.

Czas trwania: 60 min.

III WIZYTA - WIZYTA Z DZIECKIEM

Podczas spotkania psycholog wykorzystuje testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne. Wypełnia formularz diagnostyczny, oparty na międzynarodowej klasyfikacji ICD-10.

IV WIZYTA - KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA/WIZYTA Z DZIECKIEM

Lekarz psychiatra analizuje dokumentację medyczną, obserwuje zachowania dziecka i ocenia jego stan somatyczny. Decyduje o ewentualnym skierowaniu na dodatkowe, niezbędne badania specjalistyczne (neurologiczne, genetyczne, metaboliczne, badanie słuchu itp.).

V WIZYTA - PRZEKAZANIE I OMÓWIENIE DIAGNOZY I ZALECEŃ

Jest to ostatnia wizyta i przychodzi na nią tylko rodzic/opiekun bez dziecka.

Podczas spotkania psycholog przekazuje wyniki badań, rozpoznanie i zalecenia do dalszej pracy i rehabilitacji. Przekazana zostaje rodzicom opracowana przez osoby badające pisemna opinia. Jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości. Rodzice otrzymują wtedy pisemne zaświadczenie lekarskie i opinię psychologiczno-psychiatryczną. Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.

Czas trwania: 60-90 min.

 

Czas oczekiwania na wyniki diagnozy i wydanie opinii wynosi maksymalnie 30 dni od ostatniego spotkania z dzieckiem (czyli od IV wizyty). O możliwości odebrania opinii rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie.

Diagnoza stanowi podstawę do ubiegania się o zaświadczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i/lub o zaświadczenie o niepełnosprawności dziecka.