Diagnoza ADHD, ODD, CD

Diagnoza nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD) jest pierwszym i niezbędnym krokiem, pozwalającym na określenie charakteru zaburzeń hiperkinetycznych lub ich wykluczenie. W skład zespołu diagnozującego wchodzi psychiatra i psycholog. Diagnoza jest przeprowadzana na podstawie kryteriów diagnostycznych ICD-10, na podstawie informacji z wywiadu, kwestionariusza ustrukturalizowanego wywiadu diagnostycznego w kierunku zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, obserwacji swobodnej i kierowanej dziecka, badań psychometrycznych, informacji od osób pracujących z dzieckiem (wychowawców, terapeutów), wyników dodatkowych badań.

Jak wygląda proces diagnostyczny? 

I WIZYTA - WYWIAD Z RODZICAMI/OPIEKUNAMI 

Pierwsze spotkanie odbywa się bez dziecka, tylko z rodzicami/opiekunami dziecka.

Jest to wywiad diagnostyczny, który przeprowadza psycholog. Zbiera on informacje dotyczące rozwoju i zachowania dziecka we wszystkich sferach, analizuje dokumentację dziecka. Przeprowadza wywiad ustrukturalizowany.

Jak przygotować się na pierwszą wizytę

Należy przynieść ze sobą całą dostępną dokumentację dziecka: książeczkę zdrowia, dokumentację medyczną, psychologiczną, pedagogiczną, opinie, orzeczenia.

Czas trwania 1 wizyty: 60-90 min.

II WIZYTA - WIZYTA Z DZIECKIEM

Jest to spotkanie z psychologiem. Wizyta jest ukierunkowana na obserwację swobodną i kierowaną dziecka pod kątem kryteriów diagnostycznych. W czasie spotkania psycholog obserwuje zachowanie dziecka w sytuacjach swobodnych, w spontanicznej aktywności oraz w sytuacjach zadaniowych, pod dyktando osoby diagnozującej. Podczas tego spotkania psycholog wykorzystuje testy psychologiczne i wystandaryzowane metody diagnostyczne oraz analizuje wytwory prac dziecka. 

Obserwacja jest przeprowadzana w ciągu jednej wizyty lub podzielona na 2 krótsze wizyty.

Czas trwania: 60-90 min.

III WIZYTA - KONSULTACJA PSYCHIATRYCZNA/WIZYTA Z DZIECKIEM

Lekarz psychiatra analizuje dokumentację medyczną, obserwuje zachowania dziecka i ocenia jego stan somatyczny. Decyduje o ewentualnym skierowaniu na dodatkowe, niezbędne badania specjalistyczne (neurologiczne, genetyczne, metaboliczne itp.).

IV WIZYTA - PRZEKAZANIE I OMÓWIENIE DIAGNOZY I ZALECEŃ

Jest to ostatnia wizyta i przychodzi na nią tylko rodzic/opiekun bez dziecka.

Podczas spotkania psycholog przekazuje wyniki badań, rozpoznanie i zalecenia do dalszej pracy i terapii. Przekazana zostaje rodzicom opracowana przez osoby badające pisemna opinia. Jest to czas na wszelkie pytania i wątpliwości. Rodzice otrzymują wtedy pisemne zaświadczenie lekarskie i opinię  psychologiczno-psychiatryczną. Zalecana jest obecność OBOJGA rodziców.

Czas trwania: 60 min.

Czas oczekiwania na wyniki diagnozy i wydanie opinii wynosi maksymalnie 30 dni od ostatniego spotkania z dzieckiem (czyli od III wizyty). O możliwości odebrania opinii rodzic zostanie powiadomiony telefonicznie.