Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach

- Zapytania ofertowe 

Informacje o projekcie

  1. Projekt nr RPWM.02.02.01-28-0098/16-00  „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Małdytach” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania : RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.
  2. Celem głównym projektu jest podniesienie  wiedzy i umiejętności uczniów Gimnazjum w Małdytach w obszarze planowania własnej drogi edukacyjno zawodowej i podniesienia ich kompetencji kluczowych.
  3. Efektem projektu ma być:

a)      Wyposażenie 2 szkolnych pracowni (matematycznej i fizycznej) oraz stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Małdytach.

b)      Podniesienie kompetencji kluczowych 130 uczniów Gimnazjum w Małdytach.

c)       Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie kompetencji 2 nauczycieli Gimnazjum w Małdytach w zakresie prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu oraz 1 nauczyciela, który ukończy studia podyplomowe z Doradztwa Zawodowego.

  1. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 do 31.12.2018r.
  2. Całkowita wartość projektu: 575 033,75zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 488 778,06zł.


Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020