Dla kogo wczesne wspomaganie rozwoju

KTO MOŻE UCZESTNICZYĆ W TERAPII WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU?
1. Uczestnikami terapii prowadzonej przez Zespół ds. Wczesnego Wspomagania

    Rozwoju mogą być  dzieci w wieku od urodzenia do 7 roku życia lub do chwili
    rozpoczęcia nauki w szkole, nie później jednak niż do 10 roku życia na podstawie
    opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju (opinia wydana przez
    publiczną lub niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną).
2. Realizacja wczesnego wspomagania rozwoju odbywa się na podstawie wskazań
    Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i na okres wskazany w orzeczeniu i
    skierowaniu.
3. Korzystanie z pomocy w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci jest
    dobrowolne i nieodpłatne.

OPINIA O POTRZEBIE WCZESNEGO WSPOMAGANIA
Pomocą w ramach wczesnego wspomagania rozwoju mogą być objęte tylko dzieci posiadające opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Opinię taką wydają publiczne i niepubliczne Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne. Jeśli dziecko nie posiada takiej opinii  rodzice lub prawni opiekunowie dziecka muszą wystąpić do publicznej lub niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej z wnioskiem o wydanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. Jeśli zespół Poradni uwzględni wniosek, wówczas na podstawie przeprowadzonych badań, wydaje opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju. W przeciwnym wypadku wydaje opinię o braku potrzeby objęcia dziecka wczesnym wspomaganiem rozwoju.