Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli w Gimnazjum w Miłakowie

 

- Zapytania ofertowe 

Informacje o projekcie

  1. Projekt nr RPWM.02.02.01-28-0097/16-00  „Wsparcie edukacyjne uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie” jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego Działania RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałania : RPWM.0202.1 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów- projekty konkursowe.
  2. Celem głównym projektu jest podniesienie  wiedzy i umiejętności uczniów Gimnazjum w Miłakowie w obszarze planowania własnej drogi edukacyjno zawodowej i podniesienia ich kompetencji kluczowych.
  3. Efektem projektu ma być:

a)      Wyposażenie 2 szkolnych pracowni matematycznych oraz stworzenie Szkolnego Ośrodka Kariery w Gimnazjum w Miłakowie.

b)      Podniesienie kompetencji kluczowych 170 uczniów Gimnazjum w Miłakowie.

c)       Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji i podniesienie kompetencji 15 nauczycieli Gimnazjum w Miłakowie  w zakresie prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu.

  1. Projekt realizowany jest od 01.01.2017 do 31.12.2018r.
  2. Całkowita wartość projektu: 652 843,75zł, w tym wkład Funduszy Europejskich: 554 917,19zł.

    Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020